Over Ons

Het hospice geeft 24 uur per dag zorg aan mensen die niet lang meer te leven hebben en het liefst de laatste dagen van hun leven in de eigen vertrouwde omgeving doorbrengen. Soms is dat niet mogelijk door gezins- of woonomstandigheden, of omdat familie of vrienden de nodige 24-uurszorg niet (meer) kunnen bieden. In dat geval biedt Hospice Kromme Rijnstreek een alternatief waar familie en vrienden gezamenlijk met huisarts, verzorging en deskundige vrijwilligers de zorg voor hun dierbare kunnen voortzetten. Er zijn altijd verzorgenden aanwezig en familie en vrienden zijn altijd welkom. Gasten hoeven daarom niet in eenzaamheid te sterven. Er is weer meer ruimte en tijd om partner, ouder, kind of vriend te zijn.

Onze Missie en Visie

Ieder mens heeft het recht om in een menswaardige en respectvolle omgeving afscheid te nemen van het leven. Sterven in de thuissituatie is voor vrijwel alle mensen een wens. Maar er kunnen redenen zijn waardoor het thuis moeilijk wordt of onmogelijk. De stichting benadrukt in haar visie dat de omgeving veiligheid en geborgenheid moet bieden. Het streven is te komen tot een kleinschalige, intiem huiselijke sfeer waar ruimte is voor de eigenheid van iedere gast, de familie en betrokkenen. Het gaat om zorg op maat door een zorgvuldig afgestemde samenwerking tussen professionele zorg, mantelzorg en vrijwilligers.

Op deze pagina vindt u specifieke informatie over:

Het actuele beleidsplan

In het najaar van 2017 is, tijdens een strategie-bijeenkomst waarbij
vertegenwoordigers van alle geledingen binnen onze organisatie aanwezig
waren, een uitgebreide brainstormsessie gehouden. Op deze brainstorm is de
basis gelegd voor het beleidsplan voor de komende jaren. De hoofdlijnen die
hier met elkaar zijn besproken en vastgelegd vormen de basis van het
beleidsplan voor de komende jaren, waar momenteel hard aan gewerkt wordt.

Deze hoofdlijnen zijn:

De stichting Hospice Kromme Rijnstreek (HKR) wil de komende jaren de
volgende beleidsdoelstellingen realiseren:

Het verder professionaliseren van de zorg aan onze gasten, o.a. door:
het instellen van een multidisciplinair overleg tussen artsen,
verpleegkundigen en coördinatoren van vrijwilligers. Ook zal de
intakeprocedure opnieuw ingericht worden, met als belangrijkste doel het
voorkomen van “verkeerde-bed-problematiek”.

Het onderzoeken van de mogelijkheden om regionaal te komen tot een
goed aanbod van respijtzorg, in nauwe samenwerking met zorginstellingen en
de lokale overheden.

Het door-ontwikkelen van een scholingsprogramma voor vrijwilligers en
dit actueel houden. Dit met het doel dat nieuwe vrijwilligers, snel nadat
zij zijn begonnen, kunnen starten en goed op de hoogte zijn van actuele
zorgontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de vergroting van de vraag naar
palliatieve zorg voor mensen met dementie. De opzet is hiervoor ook
E-learning in te gaan zetten.

Verbetering van de inzet van vrijwilligers, door flexibilisering en
vergroting van de “pool” van vrijwilligers.

Onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheden van uitbreiding van
het zorgaanbod, met het oog op (versterking van) de rol van het Hospice bij
de veranderingen in de vraag naar palliatieve zorg in ons werkgebied.

Voldoen aan de eisen die voortvloeien uit het kwaliteitskader dat is
ontwikkeld door het ministerie van VWS.