Beschermgilde Hospice Kromme Rijnstreek in oprichting

maandag, 31 december, 2012

Anton Bosboom: ‘Gilden spelen een belangrijke rol in de zorg voor de medemens’

Bron: ’t Groentje / Houtens Nieuws

HOUTEN – Het Hospice Kromme Rijnstreek is in maart 2011 geopend en voorziet regionaal in een grote behoefte. De exploitatie kampt echter ondanks vele gulle particuliere giften, donaties en de inzet van ruim honderd vrijwilligers structureel met een tekort. Het bijna geheel ontbreken van overheidssteun is daarvan een belangrijke oorzaak. Anton Bosboom is coördinator Fondsenwerving, en hij heeft een prachtige oplossing bedacht: de oprichting van het Beschermgilde Hospice Kromme Rijnstreek. 

Waarom een gilde?

“Gezien de  financieel afhankelijke situatie van het hospice is het dringend nodig in de komende jaren speciale ondersteuning vanuit het bedrijfsleven te organiseren”,  vertelt Anton. “De oprichting van een Beschermgilde past prima bij die gedachte. Naast beroepsmatige belangenbehartiging speelden de gilden in het verleden ook een belangrijke rol in de zorg voor de  medemens. De middeleeuwse ondernemers en vaklieden waren niet alleen vanwege hun onderneming of ambacht lid van een gilde. Binnen hun gilden toonden zij tevens een gezamenlijke betrokkenheid in de zorg  voor medemens en samenleving. De overheden speelden in die tijd slechts een beperkte rol als het ging om de directe zorg voor zieken en minder bedeelden. De gilden namen op dit vlak hun eigen verantwoordelijkheid en deden toen reeds volop aan wat in onze tijd  wordt genoemd ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’. Niets nieuws onder de zon dus! Dit aspect van zorg en betrokkenheid door ondernemers wil de Stichting Vrienden weer laten herleven bij het organiseren van de financiële ondersteuning rond het Hospice Kromme Rijnstreek.” 

Zeer beperkte overheidssteun

Ad Vos, voorzitter van de Stichting Vrienden van het Hospice, legt uit waarom de steun van het Beschermgilde zo belangrijk is. Ad: “Vanaf het begin zijn we gestart met financiering uit particuliere middelen. Subsidiemogelijkheden voor de exploitatiekosten van een hospice zijn er niet, of in slechts zeer beperkte mate. De inkomsten die er zijn, zoals de eigen bijdragen van de gasten en de vele particuliere donaties en de kosteloze arbeid van de ruim honderd vrijwilligers, kunnen helaas de exploitatie niet volledig sluitend krijgen. Een flink gedeelte van die inkomsten bestaat uit incidentele giften. Dat is gelukkig al wel een behoorlijk bedrag, maar helaas nog niet voldoende. Waar we behoefte aan hebben is een meer structurele bron van inkomsten, om met name de vaste lasten van het gebouw te kunnen dekken. Daarnaast is het ook belangrijk voor de toekomst om de hypotheekschuld geleidelijk af te bouwen. Meer continuïteit in de geldstroom aanbrengen is echt essentieel om de boel structureel draaiend te houden.” 

Gildemeesters

Aan het hoofd van het kersverse Beschermgilde staan vier ‘gildemeesters’, in de personen van de burgemeesters van de gemeenten Houten en Bunnik en twee gildemeesters uit ondernemerskringen. Uit de gemeente Houten is dat Peter de Rooy, voorzitter OKK, en uit de gemeente Bunnik is Peter Verkerk, voorzitter BHIK, bereid gevonden. Zij treden op als promotors van het Beschermgilde en ondersteunen de Stichting Vrienden van het Hospice bij het werven van de gildeleden en de instandhouding van het Beschermgilde. Als gildeleden worden uitgenodigd ondernemingen en bedrijven uit beide gemeenten. Gestreefd wordt naar een omvang van honderd gildeleden, verdeeld over Houten en Bunnik. Van de gildeleden wordt verwacht dat zij zich voor minimaal vier jaar of langer verbinden aan het beschermgilde, met een vaste jaarlijkse bijdrage. Anton Bosboom: “Het Comité Beschermgilde zoekt zorgvuldig naar gildeleden, waarvan zij verwacht dat deze het beschermgilde in de komende tijd een stevige basis kunnen verschaffen in de samenleving. Met name wordt verwacht dat zij in hun omgeving een positieve bijdrage willen leveren aan de acties van de Vrienden van het Hospice bij hun fondsenwerving.” 

Eervolle functie

Eén van de gildemeesters, Peter de Rooy, legt uit waarom het belangrijk is, zelfs een eer is, om lid van het beschermgilde te worden. “In het kader van het maatschappelijk betrokken zijn is dit voor bedrijven in de regio een zeer goed initiatief om dat nog eens extra te laten blijken. Het hospice verdient deze ondersteuning in tijden van een steeds meer terugtrekkende overheid. Het is fantastisch wat daar al gebeurt, vele vrijwilligers zijn hier volledig belangeloos mee bezig. Het is ook belangrijk om te beseffen dat je zelf in de toekomst ook gecofronteerd kan worden met een situatie in je omgeving waarin het hospice een belangrijke rol kan spelen.” 

Nieuwsgierig geworden? Neem dan een kijkje op www.hospice-krommerijn.nl en kijk onder het kopje ‘beschermgilde’. Daar vindt u alle nodige informatie, én natuurlijk het inschrijfformulier. “Ik heb er alle vertrouwen in dat het bedrijfsleven dit initiatief zal omarmen”, besluiten Bosboom en Vos. “Het hospice verdient het!” (SV)